Transaction Details:

Hash edf288a8490c8ec9179a81df317036917b48099f278f1b936d5df072093af3ec
Blockhash 2a3fdb49be336b797739ae8e4e8d6c05960e25a630152e0933b7ac26fc558ea8
Blocktime 2019-11-22 17:51
Confirmations 716807

Inputs

Index Previous Output Address
0 6f4d3d978ad2dcbd687b4668628bd998f6cdfe8bfba98481708dcc65a41ba8fb:0 b'2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd'

Outputs

Index Redeemed in Address Amount
0 Not yet redeemed N/A 0 CBL
1 da494763f3abc7f5a229c7807658069417065a17ab855e53fd19d05534ab8ba9 2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd 99.999817 CBL
{
"txid": edf288a8490c8ec9179a81df317036917b48099f278f1b936d5df072093af3ec,
"time": 1574445110,
"blocktime": 1574445110,
"blockhash": 2a3fdb49be336b797739ae8e4e8d6c05960e25a630152e0933b7ac26fc558ea8,
"confirmations": 716807,
"vin ": [
{
"txid": 6f4d3d978ad2dcbd687b4668628bd998f6cdfe8bfba98481708dcc65a41ba8fb
"vout": 0
"scriptSig": {'asm': '30440220292e8ebd4cb248fa41603a962dad88ebc56e740f6fa8f898ed9cd79962fc285b022074fc058c3d6a87f66e98cbf8d2c40c0427bc83b92285e1276faa28e431cfd2b901 03f4157f5bbcf4594cb612f878fa622f4fa99713ebd638179751679d259fb49e38', 'hex': '4730440220292e8ebd4cb248fa41603a962dad88ebc56e740f6fa8f898ed9cd79962fc285b022074fc058c3d6a87f66e98cbf8d2c40c0427bc83b92285e1276faa28e431cfd2b9012103f4157f5bbcf4594cb612f878fa622f4fa99713ebd638179751679d259fb49e38'}
"sequence": 4294967295
}
],
"vout ": [
{
"value": 0
"n": 0
"scriptPubKey": {
"asm": 73706b65164ff70a0a0153ccf31bbaf3f020c19d OP_DROP 73706b6b434368384c6939744d656a5947 OP_DROP 73706b6b43544b774d6853537468386957 OP_DROP 73706b6b4344743679786942594b665135 OP_DROP 73706b6b4352484c375066774b51726a55 OP_DROP 73706b6602 OP_DROP OP_RETURN 7b69057469746c655355807861792064756e67206e616e67206c756320c491616e68206769612063686f206769616f2073696e68206e67616e68207375207068616d207469656e6720616e682074616920c491616920686f632071756f6320676961206861206e6f6920647561207472656e206e677579656e207461632076652074696e682067696120746907746f70686173685369403966616538303337316362616461356235326239653165636262656639353261373433666565653730663238313830396232376166326135636565616635363869046d6574615b7b6906736368656d6153690a736368656d612e6f726769096d65646961747970655369136170706c69636174696f6e2f6c642b6a736f6e6904646174617b690840636f6e74657874536912687474703a2f2f736368656d612e6f72672f690540747970655369105363686f6c61726c7941727469636c65690d646174655075626c697368656453690a323031372d30362d30356908656e636f64696e675b7b245323690369054074797065690b4d656469614f626a656374690a636f6e74656e7455726c692f68747470733a2f2f6a732e766e752e6564752e766e2f46532f61727469636c652f766965772f343132382f33383437690e656e636f64696e67466f726d6174690f6170706c69636174696f6e2f7064665d690567656e726553690f6a6f75726e616c2d61727469636c65690a6964656e7469666965725b247b236902245323690369054074797065690d50726f706572747956616c7565690a70726f706572747949446903444f49690576616c7565691d31302e32353037332f323532352d323434352f766e7566732e34313238245323690369054074797065690d50726f706572747956616c7565690a70726f70657274794944690449534343690576616c75656937434368384c6939744d656a59472d43544b774d68535374683869572d4344743679786942594b6651352d4352484c375066774b51726a5569046e616d655355a92058c382592044e1bbb04e47204ec4824e47204ce1bbb04320c490c3814e48204749c3812043484f204749c3814f2053494e48204e47c3804e482053c6af205048e1baa04d205449e1babe4e4720414e482054e1baa04920c490e1baa0492048e1bb8c43205155e1bb9043204749412048c380204ee1bb98492044e1bbb041205452c38a4e204e475559c38a4e2054e1baae432056e1bb802054c38d4e48204749c381205452e1bb8a69097075626c69736865727b6905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e69046e616d6553692e566965746e616d204e6174696f6e616c20556e6976657273697479204a6f75726e616c206f6620536369656e63657d6906617574686f725b247b23690369054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690d44756f6e6720546875204d61697d69054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690e4e677579656e20546869204368697d69054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690f5068616d20546869205468752048617d7d7d5d7d
"hex": 1473706b65164ff70a0a0153ccf31bbaf3f020c19d751173706b6b434368384c6939744d656a5947751173706b6b43544b774d6853537468386957751173706b6b4344743679786942594b665135751173706b6b4352484c375066774b51726a55750573706b6602756a4d75047b69057469746c655355807861792064756e67206e616e67206c756320c491616e68206769612063686f206769616f2073696e68206e67616e68207375207068616d207469656e6720616e682074616920c491616920686f632071756f6320676961206861206e6f6920647561207472656e206e677579656e207461632076652074696e682067696120746907746f70686173685369403966616538303337316362616461356235326239653165636262656639353261373433666565653730663238313830396232376166326135636565616635363869046d6574615b7b6906736368656d6153690a736368656d612e6f726769096d65646961747970655369136170706c69636174696f6e2f6c642b6a736f6e6904646174617b690840636f6e74657874536912687474703a2f2f736368656d612e6f72672f690540747970655369105363686f6c61726c7941727469636c65690d646174655075626c697368656453690a323031372d30362d30356908656e636f64696e675b7b245323690369054074797065690b4d656469614f626a656374690a636f6e74656e7455726c692f68747470733a2f2f6a732e766e752e6564752e766e2f46532f61727469636c652f766965772f343132382f33383437690e656e636f64696e67466f726d6174690f6170706c69636174696f6e2f7064665d690567656e726553690f6a6f75726e616c2d61727469636c65690a6964656e7469666965725b247b236902245323690369054074797065690d50726f706572747956616c7565690a70726f706572747949446903444f49690576616c7565691d31302e32353037332f323532352d323434352f766e7566732e34313238245323690369054074797065690d50726f706572747956616c7565690a70726f70657274794944690449534343690576616c75656937434368384c6939744d656a59472d43544b774d68535374683869572d4344743679786942594b6651352d4352484c375066774b51726a5569046e616d655355a92058c382592044e1bbb04e47204ec4824e47204ce1bbb04320c490c3814e48204749c3812043484f204749c3814f2053494e48204e47c3804e482053c6af205048e1baa04d205449e1babe4e4720414e482054e1baa04920c490e1baa0492048e1bb8c43205155e1bb9043204749412048c380204ee1bb98492044e1bbb041205452c38a4e204e475559c38a4e2054e1baae432056e1bb802054c38d4e48204749c381205452e1bb8a69097075626c69736865727b6905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e69046e616d6553692e566965746e616d204e6174696f6e616c20556e6976657273697479204a6f75726e616c206f6620536369656e63657d6906617574686f725b247b23690369054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690d44756f6e6720546875204d61697d69054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690e4e677579656e20546869204368697d69054074797065536906506572736f6e69046e616d6553690f5068616d20546869205468752048617d7d7d5d7d
"type": nulldata
},
"items": [
{'type': 'stream', 'name': 'iscc', 'createtxid': '9dc120f0f3ba1bf3cc53010a0af74f164961f37595bdd9a89b5064e60304c070', 'streamref': '22580-300-49565', 'publishers': ['2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd'], 'keys': ['CCh8Li9tMejYG', 'CTKwMhSSth8iW', 'CDt6yxiBYKfQ5', 'CRHL7PfwKQrjU'], 'offchain': False, 'data': {'json': {'title': 'xay dung nang luc đanh gia cho giao sinh nganh su pham tieng anh tai đai hoc quoc gia ha noi dua tren nguyen tac ve tinh gia t', 'tophash': '9fae80371cbada5b52b9e1ecbbef952a743feee70f281809b27af2a5ceeaf568', 'meta': [{'schema': 'schema.org', 'mediatype': 'application/ld+json', 'data': {'@context': 'http://schema.org/', '@type': 'ScholarlyArticle', 'datePublished': '2017-06-05', 'encoding': [{'@type': 'MediaObject', 'contentUrl': 'https://js.vnu.edu.vn/FS/article/view/4128/3847', 'encodingFormat': 'application/pdf'}], 'genre': 'journal-article', 'identifier': [{'@type': 'PropertyValue', 'propertyID': 'DOI', 'value': '10.25073/2525-2445/vnufs.4128'}, {'@type': 'PropertyValue', 'propertyID': 'ISCC', 'value': 'CCh8Li9tMejYG-CTKwMhSSth8iW-CDt6yxiBYKfQ5-CRHL7PfwKQrjU'}], 'name': ' XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO SINH NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC VỀ TÍNH GIÁ TRỊ', 'publisher': {'@type': 'Organization', 'name': 'Vietnam National University Journal of Science'}, 'author': [{'@type': 'Person', 'name': 'Duong Thu Mai'}, {'@type': 'Person', 'name': 'Nguyen Thi Chi'}, {'@type': 'Person', 'name': 'Pham Thi Thu Ha'}]}}]}}}
]
},
{
"value": 99.999817
"n": 1
"scriptPubKey": {
"asm": OP_DUP OP_HASH160 70f3924b82ad8ba9ca4b38ee85a83bd99c142f9f OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
"hex": 76a91470f3924b82ad8ba9ca4b38ee85a83bd99c142f9f88ac
"reqSigs": 1
"type": pubkeyhash
"addresses": ['2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd']
}
}
]
}